O nama

Odvjetničko društvo RAŠICA & PARTNERI prepoznatljivo je po osobnom pristupu te visokim standardima učinkovite i pravovremene pravne podrške.

Pružamo usluge fizičkim i pravnim osobama kroz razna pravna područja primjenjujući dobru međunarodnu praksu i uzimajući u obzir lokalne izazove i prilike.

Nastojimo svakoj stranci i njenom predmetu dati zasluženu pozornost pri čemu nam kvaliteta zastupanja i pravne pomoći ima prioritet.

Usluge

Tijekom godina osobito smo se istaknuli kroz pravno savjetovanje iz područja osigurateljnog prava, zastupanja i posredovanja u osiguranju; iz područja ugovorne i izvanugovorne odgovornosti za štetu uključujući sporove s međunarodnim elementom; zastupanje u sporovima uz primjenu nacionalnih propisa i prava EU kao i pružanje svakodnevne pravne podrške osiguravajućim društvima te pojedinim ugovarateljima i korisnicima osiguranja.

Poznavajući funkcioniranje sustava iznutra i izvana, posebno smo posvećeni i zaštiti intelektualnog prava vlasništva, medijskog prava i prava industrijskog vlasništva – zaštite žiga, industrijskog dizajna, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, te topografiju poluvodičkih proizvoda.

Naš individualni pristup, dostupnost, efikasnost, praktična i kreativna rješenja te brza prilagodba promjenama poslovanja, prakse, radnog i drugog primjenjivog zakonodavstva, razlog su zadovoljstva stranaka iz područja vodeće hotelske industrije te drugih pružatelja usluga u turizmu.

Pravna područja:

Svakodnevno savjetujemo i vodimo osiguravajuća društva, ugovaratelje i korisnike osiguranja kroz sudske postupke. Ovakvi postupci uključujuću postupke naknade štete, isplate osigurnine kao i postupke naplate potraživanja osiguravajućih društava.

Pružanje usluga uključuje lokalne ali i inozemne stranke te nerijetko rješavamo pitanja i sporove s međunarodnim elementom, što obuhvaća i postupke prava regresa stranih osiguravajućih društava i ustanova, ili pak potraživanja pojedinaca iz inozemstva.
Javno i upravno pravo nosi posebnu specifičnost, različitu od drugih pravnih područja (privatnog prava). Javno pravo služi općim interesima, a privatno individualnim. Javno pravo usmjerava državnu vlast i sadržava posebne zakonitosti od kojih treba u svakom pravnom pitanju ovog područja polaziti. Pružanje usluga u ovom području snažno isprepliće potrebu za razumijevanjem regulacije zasebnih sektora, javnih instituta i posebnih postupaka.

Stalna smo podrška u radu pojedinih javnih ustanova i tijela, uključujući i jedinice lokalne samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima. Pružali smo pravne savjete pojedinim ministarstvima, a savjetujemo i trgovačka društva u odnosima s javnim tijelima. U ovo područje naime pripada i pitanje usklađenosti poslovanja i odnosi poduzetnika s agencijama regulatorima.

Naše usluge, primjerice, uključuju:

- pravno savjetovanje i izrada pravnih mišljenja iz raznih područja javnog prava
- zastupanje u upravnim postupcima (uključujući zastupanje pred regulatornim tijelima RH – HANFA, AZOP itd.)
- pravna podrška u procesima i pojedinim kompleksnim pitanjima tijela i poduzetnika
- procjena usklađenosti poduzetnika i drugih stranaka po pojedinim propisima (temeljiti pregled uz odgovarajući pravni savjet, priprema popisa radnji usklađenja i pomoć pri provedbi)
Usluge koje pružamo su podrška u svakodnevnom radu velikih trgovačkih društava s raznovrsnom problematikom svojih djelatnika - od pitanja specifičnih položaja i uređenja odnosa s rukovodećim osobljem, sezonskih radnika, rada stranih državljana, stručnog osposobljavanja do rada pripravnika i drugih suradnika.

Naše usluge uključuju sastav akata iz područja radnog prava kao što su pravilnici, odluke poslodavaca, protokoli o postupanju, ugovori o radu i ostali potrebni akti.

Jedna od usluga koja se pruža na zahtjev je i temeljiti pregled (dubinsko snimanje – due diligence) postojećih akata poslodavca uz odgovarajući pravni savjet s prijedlozima izmjena.

Pod usluge pripada i zastupanje pred sudom ili drugim tijelima u svezi pitanja radnog prava.
Pružamo usluge strankama neovisno radi li se o novom akteru na tržištu i potrebi osnivanja društva te rješavanja svih statusnih pitanja (upisi u sudski registar – adrese, imenovanje članova uprave i sl.), sastava ugovora s poslovnim suradnicima i klijentima ili se radi o pregledu postojećih dokumenata te kritičke analize iste.

Naše usluge, primjerice, uključuju:

- osnivanje društva (sastav temeljnih ustrojstvenih dokumenata i upis u sudski registar)
- statusne i druge izmjene i upisi u sudski registar
- likvidacija društava (sastav potrebnih dokumenata i upis u sudski registar)
- registracija društava nadležnim tijelima
- ugovori s poslovnim suradnicima i klijentima (pomoć pri izradi, zastupanje u pregovorima ili pri sklapanju itd.)
- procjena korporativne usklađenosti (priprema liste provjere, priprema popisa radnji usklađenja i pomoć pri provedbi)
Specifičnost predmetnog sektora jest da zahtjeva uvažavanje poslovnih interesa stranaka te razumijevanje funkcioniranja tržišta i zakonitosti propisa u djelovanju i zaštiti poslovanja te sudionika poslovnih odnosa.

Naše usluge obuhvaćaju mogućnost svakodnevnog savjetovanja, izrada pravnih mišljenja i sastav ugovora kojima ćete urediti svoje odnose s klijentima i poslovnim suradnicima.
Svako financiranje i druge mjere te pogodnosti prema poduzetnicima zahtjeva svijest o pravu državnih potpora. Naše usluge obuhvaćaju analizu usklađenosti s pravilima o državnim potporama te savjetovanje u pripremi programa i projekata ili u njihovoj provedbi.

Odvjetnica Katarina Milas o ovom pravnom području predavala je na raznim radionicama javnim tijelima i edukacijama pojedinih poduzetnika.

Naše usluge, primjerice, uključuju:

- pravni savjet za rješavanje specifičnog problema
- pravni savjet u definiranju područja ili vrsta financiranja dozvoljenog po pravilima o državnim potporama
- pravni savjet i podrška u oblikovanju financiranja ili kakve druge mjere kako bi isto bilo sukladno s pravilima o državnim potporama i/ili pravilima operativnih programa
- stručna pomoć pri izradi projekata koji se financiraju iz fondova EU i/ili državnih izvora koncentrirajući se na aspekt pravila o državnim potporama
- usluga savjetovanja i educiranja u instituciji ili društvu o državnim potporama općenito ili s osvrtom na pojedina područja
Naši odvjetnici specijalisti iz područja javne nabave nude cjelovitu pravnu podršku u svim stadijima postupka javne nabave, kako za naručitelje, tako i za gospodarske subjekte (ponuditelje).

Odvjetnik Viktor Makovac nositelj je certifikata javne nabave.

Naše usluge, primjerice, uključuju:

- pomoć u izradi dokumentacije o nabavi,
- podršku naručiteljima u postupku prikupljanja ponuda, odabira ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanja ugovora o javnoj nabavi,
- zastupanje pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave,
- zastupanje u upravnim sporovima u vezi s postupcima javne nabave.
Fizičke i pravne osobe već prepoznaju potrebu i važnost koje s razvojem tehnologija ovo područje ubrzano zauzima. Zato, kontinuirano upoznajemo i pomažemo strankama s obvezama ali i pravima zaštite osobnih podataka. Odgovaramo na upite i pomažemo u (re)organizaciji procesa rada i poslovanja kako bi stranke odgovorile na zahtjeve propisa s ciljem zaštite osobnih podataka.

Naše usluge, primjerice, uključuju:

- procjenu usklađenosti (priprema liste provjere, priprema popisa radnji usklađenja i pomoć pri provedbi)
- izradu tzv. „osnovnog paketa“ koji sadrži upitnik, obrazac privole, pravilnik, protokole o postupanju i ostale relevantne osnovne akte iz područja zaštite osobnih podataka
- opća i specifična pitanja usklađenosti sa zahtjevima propisa i regulatora, po pojedinačnom upitu
- ugovoreno kontinuirano savjetovanje uz mjesečnu naknadu određenu u paušalnom (fiksnom) iznosu
Okrivljenicima u kaznenim i prekršajnim postupcima nudimo usluge obrane. Odvojeno, oštećenike pred drugim postupcima savjetujemo te smo ih u mogućnosti zastupati.

Naše usluge, između ostalog, uključuju:

- obrana u svim fazama postupka
- zastupanje oštećenika u kaznenom postupku
- izrada kaznenih prijava
Stjecanje i prijenosi prava nad nekretninama i drugim stvarima, upisivanje nekretnina, upisivanje prava na nekretninama i povezanih relevantnih činjenica i osobnih odnosa u vezi s njima u javnim registrima.

Naše usluge, primjerice, uključuju:

- sastav prijedloga za uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige i druge knjižne upise
- zastupanje u zemljišnoknjižnim postupcima (uključujući ispravne postupke)
- sastav i pregled ugovora o kupoprodaji
- zastupanje u postupcima povodom vlasničkih tužbi
Poznato je da se zaštitom intelektualnog vlasništva potiče kreativnost ali i gospodarske djelatnosti. Zaštita je stoga ključna. Jednako kao i ugled, čast, dobar glas. Kroz mogućnost zastupanja i u kaznenim predmetima povezujemo ova područja za slučajeve najtežih povreda.

Naše usluge, primjerice, uključuju:

- izrada i/ili pregled ugovora
- sastav zahtjeva za objavom ispravka informacije
- zastupanje u postupcima radi objave ispravka informacije i naknade štete
- suradnja s tijelima postupka u zaštiti prava intelektualnog vlasništva
Osnivač i partner Marko Rašica odvjetnik je i zastupnik za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, te topografiju poluvodičkih proizvoda.

Naše usluge, primjerice, uključuju:

- zastupanje pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
- registracija žigova
- zastupanje u postupcima u svezi zaštite žiga
- izrada pravnog mišljenja
Svaki spis koji nam je dodijeljen u rad pratimo od početka do kraja. Po ishođenju odluke, tako, po potrebi, pokrećemo i zastupamo naše stranke u ovršnim postupcima. U slučaju predstečaja i stečaja protustrane, prijavljujemo tražbine u predstečajni odnosno stečajni postupak nakon čega pratimo razvoj tijeka postupka i zastupamo stranke u istom.

Naše usluge, primjerice, uključuju:

- provjera (financijskog) stanja i imovine dužnika pred nadležnim državnim tijelima, uz ishođenje dokumentacije o istom
- sastav prijedloga za ovrhu ili pokretanje postupaka pred Financijskom agencijom
- sastav prijedloga za određivanje privremene mjere i drugih akata
- prijava tražbine u (pred)stečaj i zastupanje vjerovnika u postupku

Naš tim

Više informacija

dr.sc. Marko Rašica

Više informacija

Više informacijaViše informacija

Domagoj Mrčelić

Više informacija

Više informacijaViše informacija

Toni Knežević

Više informacija

Lea Novak Radić

Više informacijaViše informacija

Više informacija

Luka Smoljenović

Više informacijaViše informacija

Ivan Martin Mekiš

Više informacijaViše informacija

Ksenija Andrašević Pataran

Više informacija

Marija Buntak Rihtarić

Kontakt

Odvjetničko društvo RAŠICA & PARTNERI d.o.o.
Praška ulica 10, HR - 10000 Zagreb

Tel: +385 1 8891 027
e-mail: info@rasica.eu

Pisarnica u Dubrovniku
Atlant centar Dr. Ante Starčevića 24, HR - 20000 Dubrovnik

Tel: +385 20 311052
e-mail: info@rasica.eu

dr.sc. Marko Rašica


Odvjetnik - partner

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mag. iur. (1996.)
Pravosudni ispit (2000.)
Stručni ispit za zastupnika za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, te topografiju poluvodičkih proizvoda (2013.)
Poslijediplomski doktorski studij “Povijest stanovništva” Sveučilišta u Dubrovniku, Sveučilišta u Zagrebu i Zavoda za povijesne znanosti HAZU (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) (2015.)
Obuka za izmiritelja pri Hrvatskoj udruzi za mirenje (2018.)
Obrana doktorskog rada i stjecanje akademskog stupnja „Doktora znanosti (dr.sc.)“ iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja - povijest; znanstvena grana – hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (2022.)

PROFESIONALNE ORGANIZACIJE
Hrvatska odvjetnička komora

JEZICI
Engleski
Njemački

GLAVNA PRAVNA PODRUČJA
Pravo osiguranja, Odštetno pravo, Radno pravo, Pravo intelektualnog vlasništva, Medijsko pravo, Zemljišnoknjižno pravo, Ugovorno pravo, Trgovačko pravo, Pravo društava, Pravna podrška u pružanju hotelskih i ugostiteljskih usluga, Zastupanje pred sudovima i tijelima uprave

PROFIL
Marko već dvadeset godina savjetuje i vodi postupke u različitim granama prava za ugledne međunarodne i domaće klijente. 2001. godine osniva vlastiti odvjetnički ured, a potom je jedan od osnivača odvjetničkog društva „Posavec, Rašica & Liszt“ u Zagrebu i pisarnice društva u Dubrovniku, zatim osnivač odvjetničkog društva Rašica & Partneri u Zagrebu s pisarnicom u Dubrovniku.

Marko ima značajno iskustvo te svakodnevno savjetuje klijente na području prava osiguranja, ugovornog, trgovačkog i prava društava te radnog prava i pruža pravnu podršku velikom broju uglednih domaćih pravnih osoba.

Marko je zastupnik za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, te topografiju poluvodičkih proizvoda te certificirani i registrirani izmiritelj u registru izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske a 2020. godine dobio je i nagradu za najuspješnijeg odvjetnika u medijaciji od Hrvatske udruge za mirenje.

Kontakt: marko@rasica.eu

Danko Krznar


Odvjetnik - partner

OBRAZOVANJE i USAVRŠAVANJE
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mag. iur. (2014)
Pravosudni ispit (2016)
Certifikat u području javne nabave (2018)
Obuka za izmiritelja pri Hrvatskoj udruzi za mirenje (2020)

PROFESIONALNE ORGANIZACIJE
Hrvatska odvjetnička komora

JEZICI
Engleski
Njemački

GLAVNA PRAVNA PODRUČJA
Sudski postupci i rješavanje sporova, Pravo osiguranja, Radno pravo, Javna nabava, Ugovorno pravo, Upravno pravo

PROFIL
Danko zaposlio se 2014 kao vježbenik u Odvjetničkom društvu Posavec, Rašica & Liszt d.o.o., od 2018 g. Danko je osnivač i partner u Odvjetničkom društvu Rašica & Partneri d.o.o.

Pretežno se bavi zastupanjem domaćih i inozemnih stranaka pred sudom u postupcima naknade štete, postupcima iz područja prava osiguranja te regresnim postupcima socijalnih osiguranja s prekograničnim elementom kao i rješavanjem sporova izvansudskim putem. Također savjetuje stranke u pitanjima vezanima za postupak javne nabave.

Kontakt: danko.krznar@rasica.eu

Katarina Milas


Odvjetnica

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mag. iur. (2014)
Poslijediplomski doktorski studij „Pravo društava i trgovačko pravo“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od 2016)
Pravosudni ispit (2018)

PROFESIONALNE ORGANIZACIJE
Hrvatska odvjetnička komora

JEZICI
Engleski
Češki
Španjolski
Talijanski

GLAVNA PRAVNA PODRUČJA
Pravo osiguranja, Sudski postupci i rješavanje sporova, Javno i upravno pravo, Državne potpore, Trgovačko pravo, Ugovorno pravo, Procjena usklađenosti poslovanja (compliance), Radno pravo

PROFIL
Katarina je odvjetnica u Rašica & Partneri od 2019. godine. Katarina posjeduje značajno iskustvo u radu na području državnih potpora. O tim temama predavala je na edukacijama u Europskoj banci za obnovu i razvoj, ministarstvu gospodarstva i u nekoliko regionalnih razvojnih agencija. Katarina redovito savjetuje u brojnim raznovrsnim pitanjima iz područja raznih grana prava jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i trgovačka društva, te zastupa pravne i fizičke osobe u postupcima pred sudom i u upravnim postupcima.

Katarina je stekla titulu magistre prava na Sveučilištu u Zagrebu (magna cum laude) kao jedna od najviše rangiranih studenata svoje generacije. 2014. godine dobitnica je Dekanove nagrade. Iste godine objavila je znanstveni članak u koatorstvu „Položaj vjerovnika neosigurane tražbine u postupku predstečajne nagodbe“ u stručnom časopisu Hrvatskog saveza udruge pravnika u gospodarstvu „Pravo u gospodarstvu“ 6/2014. Bila je stipendistica ambasade Kraljevine Španjolske na međunarodnoj školi jezika u Španjolskoj 2009. godine. Prije rada u odvjetništvu Katarina je stjecala znanja i iskustvo radom u jednom od najvećih konzalting društava u Hrvatskoj a nakon toga usavršavanje uključuje između ostalog i međunarodnu znanstvenu konferenciju u Madridu, „Autumn Conference on European State Aid Law 2017“ u organizaciji ESTAL instituta -„the European State Aid Law Institute“ (2017) i međunarodnu znanstvenu konferenciju Petar Šarčević EU Competition and State Aid Rules, (2015).

Kontakt: katarina.milas@rasica.eu

Toni Knežević


Odvjetnik - partner

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Pravni fakultet Sveučilišta u Kölnu, mag. iur. (2018)
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mag. iur. (2018)
Pravosudni ispit (2021)

PROFESIONALNE ORGANIZACIJE
Hrvatska odvjetnička komora

JEZICI
Engleski
Njemački
Talijanski

GLAVNA PRAVNA PODRUČJA
Pravo osiguranja, Sudski postupci i rješavanje sporova, Ugovorno pravo, Trgovačko pravo, Pravo društava, Ovršno pravo, Prava intelektualnog vlasništva, Zemljišnoknjižni postupci, Imovinsko pravo

PROFIL
Toni je zaposlen od 2019. godine u Odvjetničkom društvu Rašica & Partneri, a od 2022. godine kao odvjetnik. Kroz svoj dosadašnji rad istaknuo se i stekao iskustvo u raznovrsnim područjima prava.

Toni savjetuje domaće i međunarodne pravne i fizičke osobe u područjima ugovornog, trgovačkog i prava društava. Zastupa stranke pred sudom u parničnim i radnim postupcima iz područja odštetnog prava, prava osiguranja te regresnim postupcima socijalnih osiguranja s prekograničnim elementom kao i u rješavanju sporova izvansudskim putem. Savjetuje fizičke i pravne osobe u imovinsko pravnim pitanjima i zemljišnoknjižnim postupcima kao i u ostalim granama građanskog prava. Toni je obnašao dužnost predsjednika Udruge odvjetničkih vježbenika.

Kontakt: toni.knezevic@rasica.eu

Domagoj Mrčelić


Odvjetnik - partner

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Pravni fakultet, Freie Universität Berlin, Njemačka (2013)
Pravni fakultet Sveučilišta u Split, mag. iur. (2015)
Ljetni tečaj o EU regulaciji i nadzoru financijskih tržišta, Akademija europskog prava, Trier, Njemačka (2017)
Pravosudni ispit (2019)

PROFESIONALNE ORGANIZACIJE
Hrvatska odvjetnička komora

JEZICI
Engleski
Njemački

GLAVNA PODRUČJA RADA
Sudski postupci i rješavanje sporova, Pravo osiguranja, Imovinskopravna pitanja, Zemljišnoknjižno pravo, Radno pravo

PROFIL
Domagoj je odvjetnik u Odvjetničkom društvu od 2019. godine. Pretežno se bavi zastupanjem domaćih i inozemnih stranaka pred sudom u postupcima naknade štete, postupcima iz područja prava osiguranja te regresnim postupcima socijalnih osiguranja s prekograničnim elementom kao i u rješavanju sporova izvansudskim putem. Savjetuje fizičke i pravne osobe u imovinsko pravnim pitanjima i zemljišnoknjižnim postupcima kao i u ostalim granama građanskog prava.

Iskustvo rada za vrijeme studija stječe u respektabilnom zagrebačkom uredu i kao suradnik u odjelu International Regulatory Affairs, Deutsche Telekom, Bonn, Njemačka, a u 2019. godini obnaša funkciju predsjednika Udruge odvjetničkih vježbenika. Dobitnik je Dekanove nagrade Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu u 2010. godini i Posebne rektorove nagrade Sveučilišta u Splitu 2016. godine te je bio demonstrator na Katedri za teoriju prava i države i Katedri za ustavno pravo.

Kontakt: domagoj.mrcelic@rasica.eu

Lea Novak Radić


Odvjetnica

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Pravni fakultet Sveučilišta u CEU San Pablo, Madrid, Španjolska (2019)
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mag. iur. (2019)
Pravosudni ispit (2023)

PROFESIONALNE ORGANIZACIJE
Hrvatska odvjetnička komora

JEZICI
Engleski
Talijanski
Španjolski

GLAVNA PRAVNA PODRUČJA
Ugovorno pravo, Trgovačko pravo, Pravo društava, Praćenje usklađenosti poslovanja (compliance), Radno pravo, Sudski postupci i rješavanje sporova

PROFIL
Lea je vježbenica u Odvjetničkom društvu Rašica & Partneri od 2019. godine. Lea u svome radu redovito sudjeluje u savjetovanju uglednih domaćih i međunarodnih društva u raznim pitanjima iz područja ugovornog, trgovačkog, prava društava i radnog prava te praćenja usklađenosti poslovanja stranaka s primjenjivim propisima (compliance). Lea je stekla iskustvo i u zastupanju stranaka pred sudom u postupcima prava osiguranja i odštetnog prava.

Kontakt: lea.novak@rasica.eu

Viktor Makovac


Odvjetnik - partner

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Pravni fakultet Sveučilišta u Maastrichtu (2013)
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mag. iur. (2014)
Pravosudni ispit (2017)
Certifikat u području javne nabave (2018)

PROFESIONALNE ORGANIZACIJE
Hrvatska odvjetnička komora

JEZICI
Engleski
Talijanski

GLAVNA PRAVNA PODRUČJA
Kazneno i prekršajno pravo, Sudski postupci i rješavanje sporova, Ugovorno pravo, Radno pravo, Javna nabava, Praćenje usklađenosti poslovanja (compliance)

PROFIL
Viktor se 2021. godine pridružio Odvjetničkom društvu Rašica & Partneri. Viktor ima značajno iskustvo u zastupanju stranaka u kaznenim i prekršajnim postupcima. U svome radu savjetuje domaće i inozemne pravne osobe u pitanjima ugovornog, trgovačkog, radnog prava kao i u pitanjima praćenja usklađenosti poslovanja stranaka s primjenjivim propisima (compliance), te zastupa u parničnim i radnim postupcima.

Kontakt: viktor.makovac@rasica.eu

Gina Peša


Odvjetnica

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mag. iur. (2018)
Pravosudni ispit (2020)

PROFESIONALNE ORGANIZACIJE
Hrvatska odvjetnička komora

JEZICI
Engleski
Njemački

GLAVNA PRAVNA PODRUČJA
Pravo osiguranja, Trgovačko pravo, Bankarsko pravo, Spajanja i akvizicije (M&A), Praćenje usklađenosti poslovanja (compliance)

PROFIL
Gina je zaposlena u Odvjetničkom društvu Rašica & Partneri od 2021. godine, a od 2022. kao odvjetnica. Kroz svoje ranije iskustvo vježbenice u respektabilnom zagrebačkom Odvjetničkom društvu razvila je znanje i iskustvo iz područja bankarskog prava i M&A, te je savjetovala međunarodne klijente u područjima trgovačkog, ugovornog te prava društava. Kroz rad u Odvjetničkom društvu Rašica & Partneri, Gina stječe dodatna znanja i iskustvo u područjima prava osiguranja, odštetnog prava kao i zastupanja stranaka u postupcima pred sudom.

Gina je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je 2018. godine dobila i Rektorovu nagradu za izniman uspjeh na 25. Willem C. Vis International Commercial Arbitration moot natjecanju, a sudjelovala je i u radu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Kontakt: gina.pesa@rasica.eu

Maris Butrica


Odvjetnica

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
University of Bologna, Alma Mater Faculty (Italy) (2019)
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, mag. iur. (2020)
Pravosudni ispit (2023)

PROFESIONALNE ORGANIZACIJE
Hrvatska odvjetnička komora

JEZICI
Engleski
Talijanski
Španjolski

GLAVNA PRAVNA PODRUČJA
Trgovačko pravo, Pravo društava, Praćenje usklađenosti poslovanja (compliance), Ugovorno pravo, Sudski postupci i rješavanje sporova, Radno pravo, Ovršno pravo

PROFIL
Maris je zaposlena u Odvjetničkom društvu Rašica & Partneri od 2020. godine. Maris već ima iskustvo u zastupanju poslodavaca u radnim sporovima te u svome radu svakodnevno sudjeluje u savjetovanju domaćih i stranih pravnih osoba o različitim pitanjima iz područja prava društava, ugovornog i trgovačkog prava. Područje Marisinog rada obuhvaća i pravo osiguranja kroz zastupanje pred sudom u postupcima odštetnog prava i prava osiguranja.

Kontakt: maris.butrica@rasica.eu

Luka Smoljenović


Odvjetnik

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mag. iur. (2020)
Pravosudni ispit (2023)

PROFESIONALNE ORGANIZACIJE
Hrvatska odvjetnička komora

JEZICI
Engleski
Njemački
Ruski

GLAVNA PRAVNA PODRUČJA
Sudski postupci i rješavanje sporova, Ovršno pravo, Pravo osiguranja

PROFIL
Luka je zaposlen kao vježbenik u Odvjetničkom društvu od 2020. godine. Luka aktivno sudjeluje u provođenju ovršnih postupaka te zastupanja u parničnim postupcima.

Luka je stekao titulu magistra prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kroz studij bio je demonstrator na Katedri za europsko javno pravo te Katedri za financijsko pravo i financijske znanosti. Iskustvo je stjecao i radom u Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Zagrebu u kojoj je još uvijek aktivan kao akademski mentor.

Kontakt: luka.smoljenovic@rasica.eu

Iva Grbić


Odvjetnička vježbenica

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, mag. iur. (2021)

PROFESIONALNE ORGANIZACIJE
Hrvatska odvjetnička komora

JEZICI
Engleski
Francuski

GLAVNA PRAVNA PODRUČJA
Ovršno pravo, Radno pravo, Sudski postupci i rješavanje sporova

PROFIL
Iva je zaposlena kao vježbenica u Odvjetničkom društvu Rašica & Partneri od 2021. godine. Stekla je titulu magistra prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje je sudjelovala u radu Pravne klinike osnovane pri Pravnom fakultetu u Splitu. Iva u odvjetničkom društvu stječe znanja i iskustvo kroz sudjelovanje u pripremi i radu u radnim postupcima kao i parničnim postupcima u predmetima odštetnog prava i prava osiguranja.

Kontakt: iva.grbic@rasica.eu

Marko Anić


Odvjetnički vježbenik

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mag. iur. (2021)

PROFESIONALNE ORGANIZACIJE
Hrvatska odvjetnička komora

JEZICI
Engleski
Talijanski

GLAVNA PRAVNA PODRUČJA
Sudski postupci i rješavanje sporova, Ovršno pravo

PROFIL
Marko je zaposlen kao vježbenik u Odvjetničkom društvu od 2021. godine. Titulu magistra prava stekao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu a znanje i iskustvo stjecao je studentskim radom u zagrebačkom odvjetničkom uredu. Marko u odvjetničkom društvu Rašica & Partneri sudjeluje u pripremi i radu u parničnim postupcima u predmetima odštetnog prava i predmetima iz područja prava osiguranja.

Kontakt: marko.anic@rasica.eu

Ivan Martin Mekiš


Odvjetnički vježbenik

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mag. iur. (2022)

PROFESIONALNE ORGANIZACIJE
Hrvatska odvjetnička komora

JEZICI
Engleski
Francuski

GLAVNA PRAVNA PODRUČJA
Sudski postupci i rješavanje sporova, Ovršno pravo, Pravo osiguranja

PROFIL
Ivan se kao vježbenik u Odvjetničkom društvu Rašica & Partneri zaposlio 2022. godine nakon stjecanja diplome magistra prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanje i iskustvo stjecao je studentskim radom u zagrebačkom odvjetničkom uredu te pisarnici u Dubrovniku. Ivan u odvjetničkom društvu sudjeluje u pripremi i radu u parničnim postupcima u predmetima odštetnog prava i prava osiguranja.

Kontakt: ivan.mekis@rasica.eu

Ksenija Andrašević Pataran


Voditeljica ureda

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Engleski i Francuski jezik i književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2009)
Tečaj za turističkog vodica za Zagreb i zagrebačku županiju (2010)
Tečaj osposobljavanja za obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova (2016)

JEZICI
Engleski
Francuski

PROFIL
Kao voditeljica ureda, Ksenija svakodnevno osigurava nesmetano poslovanje ureda što uključuje razne administrativne i financijske zadatke te komunikaciju sa suradnicima, partnerima i klijentima. Također Ksenija osmišljava i provodi uredsku politiku koja poboljšava operativnu učinkovitost. Radno iskustvo je stjecala kroz predavanja engleskog jezika u školi za strane jezike. Također, Ksenija je bila uspješna kao turistički vodič, te je je stekla dragocjeno iskustvo radeći u različitim segmentima turističkog sektora.

Kontakt: ksenija.pataran@rasica.eu

Marija Buntak Rihtarić


Poslovna administratorica

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Preddiplomski stručni studij javne uprave, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021.)

JEZICI
Engleski

PROFIL
Marija pruža značajnu administrativnu podršku u svakodnevnom funkcioniranju ureda. Radno iskustvo stekla je radeći kao sudski administrativni referent na Županijskom sudu u Zagrebu, stoga su njeno poznavanje pravnih procesa i termina, kao i njena radna etika, vrijedan doprinos našem timu.

Kontakt: marija.buntak@rasica.eu

Petar Alerić


Odvjetnički vježbenik

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Pravni fakultet Sveučilišta u Murciji, Murcia, Kraljevina Španjolska (2023)
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mag. iur. (2023)

JEZICI
Engleski
Njemački
Talijanski
Francuski

GLAVNA PRAVNA PODRUČJA
Sudski postupci i rješavanje sporova, Odštetno pravo, Pravo osiguranja

PROFIL
Petar je zaposlen kao vježbenik u Odvjetničkom društvu od 2023. godine. Titulu magistra prava stekao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a znanje i iskustvo stjecao je studentskim radom u zagrebačkom odvjetničkom uredu. Petar u odvjetničkom društvu Rašica & Partneri sudjeluje u pripremi i radu u parničnim postupcima u predmetima odštetnog prava i predmetima iz područja prava osiguranja.

Kontakt: petar.aleric@rasica.eu